Λιπάσματα για την καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών

Τερζής Αθανάσιος, Υπεύθυνος Θρέψης Agrohellas

Τα σιτηρά ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται, έχουν και τις αντίστοιχες ανάγκες στα τρία βασικά μακροστοιχεία. Η καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών απαιτεί ορθή εφαρμογή βασικής λίπανσης προκειμένου να διασφαλίσουμε την κάλυψη των αναγκών θρέψης και την άριστη ανάπτυξη τους. Η χρήση των λιπασμάτων με επάρκεια στα στοιχεία αυτά είναι θεμελιώδους σημασίας για την αύξηση της παραγωγής, την επίτευξη υψηλών στρεμματικών αποδόσεων και τη βελτίωση της ποιότητας. Τα τρία βασικά μακροστοιχεία είναι το Άζωτο (Ν), ο Φώσφορος (P) και το Κάλιο (Κ). 

Ο ρόλος του Αζώτου
Το Άζωτο (Ν) επηρεάζει περισσότερο από κάθε άλλο μακροστοιχείο τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής. Η διαθεσιμότητα του είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την ορθή εγκατάσταση της καλλιέργειας και τον σχηματισμό των βλαστικών οργάνων. Το άζωτο επίσης αποτελεί δομικό συστατικό του μορίου της χλωροφύλλης και των πρωτεϊνών. Επιπλέον, ευνοεί την πρόσληψη και αξιοποίηση άλλων θρεπτικών στοιχείων. Οι απαιτήσεις των σιτηρών είναι από 10 έως 15 μονάδες Αζώτου ανά στρέμμα, οι οποίες εφαρμόζονται σε αναλογία 1/3 κατά τη βασική λίπανση με ενσωμάτωση, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 χρησιμοποιούνται κατά την επιφανειακή λίπανση, με μια ή δύο εφαρμογές. Η πρόταση της Agrohellas για εδάφη με σχετική επάρκεια Φωσφόρου (P) είναι το NP 25-15, το NP 30-15, και το NP 36-16. Οι τύποι αυτοί είναι κατάλληλοι να εφοδιάσουν τα φυτά με Άζωτο από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης έως το στάδιο του αδελφώματος. 

Ο ρόλος του Φωσφόρου
Το επόμενο βασικό μακροστοιχέιο είναι ο Φώσφορος (P), ο οποίος επηρεάζει καθοριστικά την ευρωστία των φυτών, την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την αύξηση της αντοχής των φυτών στις χαμηλές θερμοκρασίες και στο πλάγιασμα. Επίσης ο Φώσφορος παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό, στον σχηματισμό των υδατανθράκων και ενεργεί ως μεταφορέας ενέργειας. Οι απαιτήσεις των σιτηρών σε Φώσφορο είναι από 3 έως 5 μονάδες ανά στρέμμα. Όλη η ποσότητα εφαρμόζεται κατά τη βασική λίπανση με ενσωμάτωση. Η πρόταση της Agrohellas για εδάφη που έχουν έλλειψη Φωσφόρου και κρίνεται αναγκαία η συμπλήρωση του είναι το NP 13-34, το NP 18-46 (DAP) και το NP 16-20 +30S03. Σε αυτούς τους τύπους λιπασμάτων ο Φώσφορος είναι υψηλής υδατοδιαλυτότητας (>93%) και το Άζωτο (Ν) βρίσκεται σε 100% αμμωνιακή μορφή, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έκπλυση.

Ο ρόλος του Καλίου 
Το τρίτο βασικό μακροστοιχείο είναι το Κάλιο (Κ), το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση ζαχάρων και αμύλου, καθώς και στη διακίνηση των υδατανθράκων. Το Κάλιο ρυθμίζει το άνοιγμα-κλείσιμο των στομάτων των φύλλων και την ένταση της διαπνοής με αποτέλεσμα να βελτιώνει τη χρησιμοποίηση του νερού (Water Use Efficiency – WUE). Οι απαιτήσεις των σιτηρών σε Κάλιο είναι από 3 έως 5 μονάδες ανά στρέμμα. Τα ελληνικά εδάφη έχουν επάρκεια καλίου, οπότε η εφαρμογή του κατά τη βασική λίπανση γίνεται όπου κρίνεται απαραίτητο. Η πρόταση της Agrohellas είναι το NPK 15-15-15 (MOP), το οποίο είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες και των τριών μακροστοιχείων.

∆ιαφυλλικές εφαρµογές µε τους τύπους λιπασμάτων 20-20-20 +TE και 16-8-24 +2MgO+TE έδειξαν θεαµατικά αποτελέσµατα σε φαινόµενα τροφοπενιών και στη γενική αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της απόδοσης.

Για όλα τα παραπάνω λιπάσματα, η Agrohellas διαθέτει πιστοποίηση CE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 1009/2019 (FPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα λίπανσης.