ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ


Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AGROHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «AGROHELLAS Α.Ε.» (εφεξής «AGROHELLAS»), δημιούργησε τον ιστότοπο www.agrohellas.com στα πλαίσια παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τα καταστήματά της, τους συνεργάτες της κλπ.
Όλες οι πληροφορίες και υπηρεσίες που υπάρχουν στον ιστότοπο ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Ι. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Αποποίηση Ευθύνης
1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον ιστότοπο www.agrohellas.com ανήκουν αποκλειστικά στην AGROHELLAS και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον ιστότοπο www.agrohellas.com προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AGROHELLAS.
3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο ιστότοπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η AGROHELLAS καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του ιστότοπου www.agrohellas.com να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η AGROHELLAS δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου www.agrohellas.com για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
4. Ο ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η AGROHELLAS δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του ιστότοπου www.agrohellas.com.
5. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο www.agrohellas.com δεν αποτελεί παροχή συμβουλών, αλλά προβολή/διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών της AGROHELLAS. Η AGROHELLAS προσπαθεί να ενημερώνει τακτικά τον ιστότοπο της και δύναται να αλλάζει το περιεχόμενο αυτού ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
6. Η AGROHELLAS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης που τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου www.agrohellas.com ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
7. Η  AGROHELLAS αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό των επισκεπτών/χρηστών (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που απέκτησαν οι επισκέπτες/χρήστες μέσω αυτού.

ΙΙ. Υποχρεώσεις και Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη
1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος ιστότοπου www.agrohellas.com οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη χρήση αυτού, τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.
2. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ή/και τις υπηρεσίες του μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου από την πλευρά του χρήστη/επισκέπτη έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της AGROHELLAS, συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει την AGROHELLAS για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύψουν από μια τέτοια αξίωση.
3. Η χρήση του ιστότοπου γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Η AGROHELLAS καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Η AGROHELLAS δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, αδιάλειπτο, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στον ιστότοπο ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της AGROHELLAS. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος καλύπτει τις ανάγκες του.
4. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου www.agrohellas.com υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
-να μην ενεργεί, κατά τη χρήση του ιστότοπου, εν γνώσει του ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής.
-να μην εγκαθιστά ή/και προωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις ή μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), χωρίς την έγγραφη έγκριση της AGROHELLAS.
-να μην εγκαθιστά κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον ιστότοπο ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους.
-να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της AGROHELLAS ή των δικτύων τρίτων μερών.
-να μην χρησιμοποιεί την ιστότοπο για να προβαίνει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
-να μην επεμβαίνει στον ιστότοπο με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της AGROHELLAS ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.
-να μην διαστρεβλώνει τις πληροφορίες που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και να μην δημοσιεύει μη τεκμηριωμένες και προσηκόντως αποδεδειγμένες πληροφορίες κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της AGROHELLAS και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της.
-να μην προκαλεί, μέσω της χρήσης του ιστότοπου, βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.
-να ενημερώνει άμεσα την AGROHELLAS σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου και κατόπιν αιτήσεως από την AGROHELLAS, να διακόπτει άμεσα την πράξη/παράληψη για την οποία έγινε η κατηγορία, και
-να ενημερώνει άμεσα την AGROHELLAS σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του εφόσον αυτά απαιτούνται. Είναι υποχρέωσή του να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της εγγραφής του διατηρούνται ενημερωμένα.
5. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα ιστότοπο και στην AGROHELLAS ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του ιστότοπου www.agrohellas.com και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε AGROHELLAS επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της AGROHELLAS.
6. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

III. Λογαριασμός Χρηστών
1. Μέσω του ιστότοπου www.agrohellas.com παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters, προσωποποιημένες πληροφορίες, να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές που παρέχει η AGROHELLAS, καθώς και να προβαίνουν σε συναλλαγές με την τελευταία. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η AGROHELLAS σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
2. Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη AGROHELLAS για την ορθή αποτύπωσή της.
3. Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών της AGROHELLAS από ανηλίκους, η επίβλεψη των οποίων ανήκει στους κηδεμόνες τους και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η σύναψη συμβατικών υποχρεώσεων (όπως ενδεικτικά κράτηση παρεχόμενων Υπηρεσιών) από άτομα που δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή νομική εξουσιοδότηση συνάψεως συμβάσεων.
4. Κατά τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη AGROHELLAS για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η AGROHELLAS δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

IV. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου
1. Η AGROHELLAS, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του ιστότοπου www.agrohellas.com. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η AGROHELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του ιστότοπού της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η AGROHELLAS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που επισκέπτης/χρήστης δεν μπορεί να επισκεφθεί/συνδεθεί με τον ιστότοπο www.agrohellas.com.
2. Η AGROHELLAS καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου www.agrohellas.com από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον ιστότοπο www.agrohellas.com με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου www.agrohellas.com.

V. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
1. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζεται ο ιστότοπος www.agrohellas.com για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιουσδήποτε λόγους δε θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από αυτόν ο οποίος απαιτείται για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την Χρήση του ιστοτόπου καταχωρούνται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας, ο ιστότοπος θα διατηρεί έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα:
(α) στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το νόμο
(β) Εάν κρίνουν οι αρμόδιοι του  ιστότοπου  πως τα έγγραφα αυτά είναι σχετικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες
(γ) Για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νόμιμά του δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προς τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου)
3. Η AGROHELLAS δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς τη AGROHELLAS στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε την Πολιτική Απορρήτου μας, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών, σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Ν. 4624/2019) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

VI. Newsletter
Η AGROHELLAS δίνει στους χρήστες, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω του ιστότοπου στην υπηρεσία ενημέρωσης και να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το σκοπό αυτό, είτε με SMS παραθέτοντας τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να δηλώσει οποτεδήποτε την επιθυμία του για απεγγραφή από την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την Πολιτική Απορρήτου μας και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

VII. Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του ιστότοπου και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη. Αποστολή Cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.agrohellas.com. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση Cookies βρίσκονται στην Πολιτική Cookies.

VIII. Λοιποί Όροι και Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του ιστότοπου www.agrohellas.com.
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την AGROHELLAS των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
3. Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της AGROHELLAS και χρήστη/επισκέπτη του ιστότοπου www.agrohellas.com, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Top