Αζωτούχος Λίπανση

Ολιστικές λύσεις σε μία πλήρη γκάμα αζωτούχων λιπασμάτων

του Κοκκογιαννίδη Γεώργιου, Υπεύθυνου προϊόντων θρέψης Agrohellas


H Agrohellas A.E. έχει ως αντικείµενο την παραγωγή και την εµπορία λιπασµάτων, ζωοτροφών όπως επίσης και την εµπορία γεωργικών εφοδίων. Ταυτόχρονα εισάγει και διανέµει αποκλειστικά στην Ελλάδα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα όπως και ένα ευρύ φάσµα προϊόντων ειδικής θρέψης για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρµογή της πολυεθνικής εταιρείας Eurosolids.

Το βαµβάκι και το καλαµπόκι αποτελούνε δύο από τις σηµαντικότερες σε οικονοµική σηµασία καλλιέργειες αλλά και από τις ευρέως καλλιεργούµενες κατά µήκος και πλάτος της χώρας µας. Οι ανάγκες σε επιφανειακή λίπανση και στις δύο καλλιέργειες είναι κυρίως στο άζωτο καθώς ολόκληρη η ποσότητα φωσφόρου και καλίου έχει εφαρµοσθεί κατά τη βασική λίπανση.

Το άζωτο είναι υπεύθυνο για τη φωτοσύνθεση και αποτελεί το δοµικό συστατικό των αµινοξέων, των πρωτεϊνών, των συνενζύµων και της χλωροφύλλης. Αυτό σηµαίνει ότι η επαρκής και ισορροπηµένη τροφοδοσία των φυτών στα κρίσιµα στάδια της καλλιέργειας αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη το µέγιστου δυναµικού της παραγωγής.

Το καλαµπόκι στα πρώτα στάδια ανάπτυξης προσλαµβάνει µικρές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, ενώ στα επόµενα βλαστικά στάδια και µέχρι την αναπαραγωγική ανάπτυξη ο ρυθµός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων αυξάνεται ταχύτατα, ενώ κατά το γέµισµα του κόκκου µειώνεται βαθµιαία. Η µέγιστη ηµερήσια πρόσληψη αζώτου παρατηρήθηκε µεταξύ 70-90 ηµέρας µετά τη σπορά. Εποµένως για να πετύχουµε την επαρκή τροφοδοσία των φυτών η επιφανειακή λίπανση αρχίζει από το στάδιο του 6-7 φύλλου. Ο τρόπος λίπανσης συνήθως καθορίζεται από τη µέθοδο άρδευσης, οπότε έχουµε µια δόση η οποία περιέχει ολόκληρη την ποσότητα του επιφανειακού αζώτου είτε σε 2-3 δόσεις.

Στο βαµβάκι οι ανάγκες σε άζωτο είναι ευµετάβλητες και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Η εφαρµογή της βέλτιστης ποσότητας αζώτου δηµιουργεί ισορροπία µεταξύ της βλάστησης και των καρποφόρων οργάνων, αύξηση της περιεκτικότητας των φύλλων σε χλωροφύλλη και την ένταση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών. Η υπερβολική χρήση αζώτου προκαλεί έντονη ανάπτυξη του φυτού σε βάρος της καρποφορίας. Ο χρόνος εφαρµογής του αζώτου εξαρτάται από τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

Η Αgrohellas έχοντας πλήρη γκάµα αζωτούχων λιπασµάτων προτείνει τους τύπους 46-0-0, 40-0-0, 21-0-0 και 35-0-0, επιπλέον διαθέτει δύο κατηγορίες παρεµποδισµένων λιπασµάτων τα Premium 46-0-0, Premium 40-0-0 µε τον NBPΤ και τα 46-0-0 Limus , 40-0-0 Limus µε τους NBPT+NPPT.

Εν κατακλείδι, µε συµµάχους την τεχνογνωσία, την ποιότητα και την άµεση εξυπηρέτηση, η Agrohellas προσφέρει ολιστικές λύσεις που υποστηρίζουν τον παραγωγό να πετύχει τα µέγιστα για ένα βιώσιµο µέλλον. Με αξίες την αξιοπιστία, την συνεργασία, την συνέπεια και την ευφορία ευελπιστεί να συµβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισµό της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Top