Τα μυστικά της βασικής λίπανσης στα αρχικά στάδια του βαμβακιού

του Γιώργου Καπέλλου, Crop Nutrition Technical Support

Το βαµβάκι είναι ένα από τα σηµαντικότερα βιοµηχανικά φυτά της Ελλάδας µε µεγάλη συνεισφορά στην εθνική οικονοµία.  Συνεχίζει να αποτελεί τη βασικότερη καλλιέργεια της χώρας µε πάνω από 45.000 οικογένειες να το καλλιεργούν και περισσότερα από 2 εκατοµµύρια στρέµµατα. Η θρέψη του βαµβακιού, όπως και σε όλες τις καλλιέργειες, αποτελεί το κλειδί για υψηλές αποδόσεις στο χωράφι και στο εκκοκκιστήριο.

Απαιτήσεις λίπανσης

Η βασική λίπανση είναι η βάση για την εγκατάσταση και εκκίνηση της καλλιέργειας. Γενικά, η καλλιέργεια του βαµβακιού στο βιολογικό της κύκλο απαιτεί  12-16 µονάδες Αζώτου (Ν), 8-12 µονάδες Φωσφόρου (Ρ) και 6-8 µονάδες Καλίου (Κ).

Πέρα από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εγκατάσταση της καλλιέργειας, σηµαντικό ρόλο παίζουν και τα στοιχεία Βόριο (Β) και Ψευδάργυρος (Ζn) καθώς συνδέονται άµεσα µε την ανθοφορία και την καρπόδεση. Επίσης, η ισορροπία των µακροστοιχείων και των ιχνοστοιχείων στο φυτό συµβάλει στην καλύτερη απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών.

Βασική Λίπανση

Με τη βασική λίπανση κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας σκοπεύουµε στην κάλυψη όλων εκείνων των αναγκών που δηµιουργούνται κατά τα κρίσιµα αρχικά στάδια. Η παροχή αζώτου συµβάλει στον σχηµατισµό ενός υγιούς υπέργειου τµήµατος και µίας καλά ανεπτυγµένης φυλλικής επιφάνειας που θα ευνοήσει το φυτό στη διαδικασία του γεµίσµατος των καρυδιών, ενώ η χρήση σταθεροποιηµένων µορφών αζώτου τροφοδοτεί τη καλλιέργεια για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, µειώνοντας παράλληλα τις απώλειες.

Ο εφοδιασµός µε φώσφορο στα αρχικά στάδια συντελεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήµατος ενώ η παροχή καλίου έχει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή αυξάνοντας το γέµισµα και το βάρος των καρυδιών.

Η AGROHELLAS ως «το µέλλον στη θρέψη» διαθέτει µια ευρεία γκάµα προϊόντων που ενισχύουν την καλλιέργεια και εξασφαλίζουν τη θρέψη της, καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Για τη βασική λίπανση της καλλιέργειας του βαµβακιού προτείνονται οι τύποι 15-15-15 και 20-10-10. Ο φώσφορος που περιέχεται στους παραπάνω τύπους είναι πάνω από 90% υδατοδιαλυτός κάνοντάς τον πλήρως αξιοποιήσιµο από τα φυτά, ενώ στους τύπους αυτούς µπορεί να εφαρµοστεί και τεχνολογία παρεµπόδισης ώστε να µειωθούν οι απώλειες του αζώτου από την πτητικότητα της αµµωνίας.

Αν και το βόριο είναι ένα θρεπτικό στοιχείο που απαιτείται σε µικρές ποσότητες από το φυτό, η έλλειψή του προκαλεί προβλήµατα σε διάφορα στάδια όπως η ανθοφορία και η καρπόδεση. Για το λόγο αυτό προτείνονται διαφυλλικοί ψεκασµοί µε το σκεύασµα BoroAgro το οποίο θα τροφοδοτήσει τη καλλιέργεια µε βόριο και θα παρατείνει τη γονιµότητα της γύρης.

Τέλος, προτείνεται η εφαρµογή του µικροκοκκώδες λιπάσµατος Start Micro 12-43-0+Zn της εταιρείας EUROSOLIDS. Το σκεύασµα αυτό αποτελεί την αιχµή του δόρατος στην κατηγορία  των starters, καθώς η µοναδική τεχνολογία του εγγυάται 30% αύξηση στην αποδοτικότητα του φωσφόρου, λόγω της απελευθέρωσης των ιόντων που βρίσκονται δεσµευµένα στο έδαφος. Ο   συνδυασµός φωσφόρου - ψευδαργύρου αυξάνει την ανάπτυξη νέων και υγιών ριζών, προάγει την πρώιµη ανάπτυξη των φυτών ενώ βελτιώνεται και η αποδοτικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων (NUE) τόσο σε αλκαλικά όσο και σε όξινα εδάφη. Το Start Micro 12-43-0+Zn εφαρµόζεται γραµµικά κατά τη διάρκεια της σποράς µε δόση τα 2kg
το στρέµµα.